Cibap » over ons » alles over het Cibap

alles over het Cibap

missie, visie, dna

Missie
Cibap is de toonaangevende vakschool voor toegepaste vormgeving. Als opleider voor de creatieve industrie stimuleren wij onze studenten uit te blinken als toekomstig beoefenaar van hun beroep en vak.

We leiden beginnend professionals op voor een plek op de arbeidsmarkt, als medewerker of ondernemer. Ook bieden we een goede basis voor vele vervolgstudies. Voor werkende professionals is Cibap dé plek om zich te blijven ontwikkelen in hun vak en vaardigheden.

Als opleider voor, van en met de creatieve industrie zijn we sterk verbonden met de sector. We nemen een duidelijke rol in het aanjagen en profileren van die creatieve industrie. Cibap is daarmee een tref- en kruispunt voor studenten en alumni, voor vakgenoten en collega’s en voor geïnteresseerde organisaties van buiten onze creatieve branche. We inspireren elkaar en komen samen tot creatieve oplossingen.

Visie
In onze visie op vormgeving staat de mens als gebruiker centraal. We ontwerpen waardevolle, duurzame en bruikbare oplossingen. Ontwerpen die raken en verrassen, door de juiste toepassing van vakmanschap, technologie, zakelijk denken, vormgevingsprincipes en creativiteit. We leiden onze studenten op tot omgevingsbewuste wereldburgers. Om zo de wereld met doordachte vormgeving duurzamer, mooier, veelkleuriger en toegankelijker te maken; positieve impact hebben.

DNA
In ons denken en doen staan
 vijf kernwaarden centraal: creativiteit & vormgeving, vakmanschap, ondernemendheid, communicatie en omgevings-
bewustzijn. Deze krijgen mede vorm vanuit principes die zijn gebaseerd op onze christelijke herkomst en geven richting aan de wijze waarop wij van betekenis willen zijn voor studenten, medewerkers, partners en de wereld om ons heen.

De menselijke maat is leidend in onze benadering van studenten en medewerkers. We geloven dat ieder mens unieke talenten heeft. Daarom willen wij onze studenten en medewerkers uitdagen om hun talenten maximaal in te zetten en te ontwikkelen. Daarmee maken zij het verschil. Voor zichzelf en voor de samenleving.

medezeggenschap

Het Cibap heeft verschillende organen die medezeggenschap hebben. We hebben een Ondernemingsraad, een Studentenraad en een AdviesRaadOuders.

Ondernemingsraad
Bij onze vakschool als publieke instelling ligt de verantwoordelijkheid voor beslissingen die de organisatie betreffen bij het bestuur, namelijk het directieteam onder voorzitterschap van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het handelen van het bestuur. De Ondernemingsraad toetst de besluitvorming, doet voorstellen en heeft advies- of instemmingsrecht. Via de Ondernemingsraad heeft zo de hele organisatie medezeggenschap in het beleid.

De ondernemingsraad bestaat uit zeven medewerkers, welke door verkiezingen in de raad zijn gekomen voor een periode van vier jaar.

Studentenraad
Door de nieuwe wet WMEB voor de medezeggenschap op mbo-scholen is de medezeggenschap veranderd. Er is een aparte medezeggenschap voor de studenten tot stand gekomen. Deze Studentenraad (SR) heeft zowel adviserende als instemmende bevoegdheden. De SR heeft hierdoor invloed op de beleidsbeslissingen van het College van Bestuur van het Cibap.

Wij hebben een Studentenraad van acht studenten op onze vakschool. Iedere opleidingsrichting is met minimaal 1 student vertegenwoordigd. Wilt u contact opnemen met de SR, dan kan dat via het volgende e-mailadres: sr@cibap.nl.

Adviesraad Ouders
Voor de vakscholen is er geen verplichting om een ouderraad in te stellen. Wij vinden de inbreng en het meedenken van ouders belangrijk voor de kwaliteit van de opleidingen van onze vakschool. Daarom hebben we een AdviesRaadOuders (ARO) ingesteld. De leden worden geïnformeerd over beleid waarover zij kunnen meedenken en daarnaast kan de ARO tijdens vergaderingen zaken inbrengen die betrekking hebben op het Cibap.

Wilt u contact opnemen met de ARO, dan kan dat via het volgende e-mailadres: aro@cibap.nl 
Heeft u interesse om lid te worden? Dan kunt u dit mailen naar de ARO. De ARO bestaat altijd uit vijf tot zeven leden, die een afspiegeling vormen van alle onderwijslagen binnen het Cibap.

codes & regelingen

Klachtenregeling
Als onderwijsinstelling proberen wij studenten zoveel mogelijk tot hun recht te laten komen. Toch kan het voorkomen dat een student en/of de ouders onvrede hebben over een voorval of bepaalde situatie op het Cibap. Daarvoor hebben wij een klachtenregeling.

Integriteitscode
Het Cibap heeft een integriteitscode opgesteld. Deze code vormt een leidraad voor gedrag van zowel onze organisatie als geheel, als het gedrag van onze individuele medewerkers. Hoe gaan we met elkaar om en hoe gedraag je je ten opzichte van elkaar? In de code staan regels. Die regels gelden voor iedereen die bij het Cibap werkt.

Klokkenluidersregeling
Het Cibap heeft een klokkenluidersregeling. In deze regeling staat het proces beschreven bij het melden van een misstand.

Onderwijs- en examenregeling (OER)
De Onderwijs- en Examenregeling van Cibap bestaat uit drie onderdelen. De studiegids, het examenplan voor de gekozen opleiding en het examenreglement. De laatste twee zijn te vinden op het Cibap intranet.

Studiegids 2021-2022 – niveau 4

Studiegids 2021-2022 – niveau 3

Studiegids 2021-2022 Mediavormgever fase 2

Studiegids 2021-2022 ICBD cross-over

2021-2022 Lessentabel

2021-2022 Bindend Studie Advies

 

Meldcode
In het kader van de Wet verplichte meldcode hebben instellingen de plicht om te beschikken over een meldcode die aan de wettelijke eisen voldoet en om de kennis en het gebruik van de meldcode binnen de eigen organisatie te bevorderen. In de meldcode staat hoe en of professionals moeten ingrijpen bij het signaleren of vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling.

organisatiestructuur

Raad van Toezicht

Het Cibap legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht van het Cibap bestaat uit de volgende leden:

  • De heer H. Robben (voorzitter) – Oud-Burgemeester Gemeente Wierden
  • De heer H.J. van Keulen – Van Keulen interim-management & advies, geassocieerd adviseur Lysias Consulting Group
  • De heer M.W. Kornegoor – Marketing & Communicatie Manager bij W&G Brinkhorst
  • De heer F. Markerink – Directeur
  • De heer S. van den Dries – Directeur Doop
  • Mevrouw E. Zandveld – Groupcontroller MercachemSyncom
  • Mevrouw A. Vrolijk-de Mooij – Directeur-bestuurder Stadkamer


College van Bestuur

  • Désirée Majoor (voorzitter)
  • Bart Schouten

College van Bestuur

Sinds 1 februari 2021 vormen Désirée Majoor en Bart Schouten samen het College van Bestuur. Tot aan de zomer hanteren zij de volgende portefeuilleverdeling.

Désirée Majoor
voorzitter College van Bestuur
Strategie en programmasturing – Creatieve technologie – Practoraten
Leven Lang Ontwikkelen – HR-beleid – ICT en digitalisering
Financiën – Planning en control – Human Capital Agenda
Bart Schouten
lid College van Bestuur
Onderwijs en onderwijsvernieuwing (PRO 2025) – Kwaliteitsagenda
Covid-19 – Werving, instroom en selectie (PreCibap)
Marketing & Communicatie

 

Directieteam

Rob Blaauwbroek > Bedrijfsvoering – Control – AVG
Cor de Koning > Excellentie – Internationalisering
Programmadirectie Cibap Next

 

Secretariaat
Het College van Bestuur en directieteam is bereikbaar via het secretariaat door te mailen naar secretariaat@cibap.nl of door te bellen naar 038 454 69 44.

Marieke Haanstra
Sandra Peelen


Organogram

Klik hier voor het complete organogram.

historie

Het Cibap kent als vakschool een historie van ruim 60 jaren. In 1955 ontstond de Christelijke Nationale Schildersschool (CNS) in Zwolle op initiatief van De Christelijke Schilderspatroonbond, De Christelijke Hout- en Bouw Bedrijfsbond en De vereniging van Christelijke leraren en leraressen bij het Nijverheidsonderwijs. Zij stelden als doel niet alleen goede ambachtslieden te vormen, maar ook goede zakenlieden, die op de hoogte zijn van moderne bedrijfsvoering. Dit doel is nog steeds van toepassing op het huidige Cibap.

In 1958 verhuisde de school naar het gebouw aan de Katwolderweg. Daarnaast nam het Cibap in 1980 het gebouw aan de Esdoornstraat in gebruik. In 1995 ging het Cibap vanaf de Katwolderweg over naar haar pand aan de Zwartewaterallee 10 in Zwolle; hier is het Cibap nog steeds gehuisvest. In 1990 veranderde de CNS haar naam in CIBAP, dat stond voor: Christelijk Instituut Bescherming Afwerking en Presentatietechnieken. In 2009 zijn het logo en de huisstijl van het Cibap grondig gewijzigd en daarbij is ook de naamstelling iets veranderd. Cibap is niet meer een afkorting, maar een naam. Cibap vakschool is een begrip!

Vanaf 2009 tot en met 2011 hebben er verschillende verbouw- en nieuwbouwactiviteiten plaatsgevonden waardoor het gebouw aan de Zwartewaterallee in juni 2011 opnieuw is geopend, met een geheel nieuwe inrichting en studielandschappen voor de verschillende opleidingen. Alle lessen vinden nu plaats aan de Zwartewaterallee. Aan de Esdoornstraat is in samenwerking met anderen de creatieve coöperatie opgericht.

Het onderwijsaanbod van het Cibap is in de loop der jaren meegegroeid. De school begon met het onderwijzen in schilderen en ondernemen. Vanuit daar is het aanbod uitgebreid met een esthetische en chemische kant. In 1978 is de school uitgebreid met een afdeling etaleren en standbouw en in 1990 is de afdeling reclame toegevoegd.

bestuursverslag, strategie en kwaliteit

Bestuursverslag

Bestuursverslag 2020

Archief Bestuursverslagen
Bestuursverslag 2019
Bestuursverslag 2018
Bestuursverslag 2017
Bestuursverslag 2016
Bestuursverslag 2015
Bestuursverslag 2014
Bestuursverslag 2013

Kwaliteitsagenda
Cibap Kwaliteitsagenda 2019-2022

Strategie

Lees meer over onze strategie 2020 – 2025 op cibap.nl/2025