Cibap » over ons » alles over het Cibap

alles over het Cibap

 

missie en waarden

Professioneel met karakter
Cibap, de toonaangevende vakschool waar talentvolle studenten worden uitgedaagd uit te blinken als toekomstig beroepsbeoefenaar. Vak- en didactisch bekwame onderwijsgevenden moedigen de studenten aan hart, hoofd en handen in te zetten en zich te ontwikkelen in een uitdagende en praktijkgerichte leeromgeving. Wij beogen daarmee onze studenten te stimuleren zelfstandig te communiceren, na te denken en te handelen en zich zo te ontwikkelen tot zelfredzaamheid.

De servicediensten ondersteunen de studenten en de onderwijsgevenden in het onderwijsproces. Het Cibap verbindt zich actief met de omgeving en de samenleving vanuit de overtuiging dat een op beroepsinhoud gebaseerd netwerk een meerwaarde heeft voor het onderwijs. Het Cibap vervult een zelfstandige, krachtig sturende en daarmee dienende schakelfunctie in dat netwerk.

Onze kernwaarden
Wij geloven in co-creatie met het creatieve beroepenveld. We weten dat daarvoor de 21ste century skills nodig zijn. Wij geven die vorm in vijf kernwaarden:

 • creativiteit
 • vakmanschap
 • ondernemendheid
 • communicatie
 • omgevingsbewustzijn

Deze kernwaarden vormen de basis van het creatieve vak. Alle vijf zijn ze essentieel in het creatieve proces en daarmee verantwoordelijk voor de toekomst. Lees meer over onze kernwaarden en onze onderwijsvisie in onze corporate brochure:

medezeggenschap

Het Cibap heeft verschillende organen die medezeggenschap hebben. We hebben een Ondernemingsraad, een Studentenraad en een AdviesRaadOuders.

Ondernemingsraad
Bij onze vakschool als publieke instelling ligt de verantwoordelijkheid voor beslissingen die de organisatie betreffen bij het bestuur, namelijk het directieteam onder voorzitterschap van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het handelen van het bestuur. De Ondernemingsraad toetst de besluitvorming, doet voorstellen en heeft advies- of instemmingsrecht. Via de Ondernemingsraad heeft zo de hele organisatie medezeggenschap in het beleid.

De ondernemingsraad bestaat uit zeven medewerkers, welke door verkiezingen in de raad zijn gekomen voor een periode van vier jaar.

Studentenraad
Door de nieuwe wet WMEB voor de medezeggenschap op mbo-scholen is de medezeggenschap veranderd. Er is een aparte medezeggenschap voor de studenten tot stand gekomen. Deze Studentenraad (SR) heeft zowel adviserende als instemmende bevoegdheden. De SR heeft hierdoor invloed op de beleidsbeslissingen van het College van Bestuur van het Cibap.

Wij hebben een Studentenraad van acht studenten op onze vakschool. Iedere opleidingsrichting is met minimaal 1 student vertegenwoordigd. Wilt u contact opnemen met de SR, dan kan dat via het volgende e-mailadres: sr@cibap.nl.

Adviesraad Ouders
Voor de vakscholen is er geen verplichting om een ouderraad in te stellen. Wij vinden de inbreng en het meedenken van ouders belangrijk voor de kwaliteit van de opleidingen van onze vakschool. Daarom hebben we een AdviesRaadOuders (ARO) ingesteld. De leden worden geïnformeerd over beleid waarover zij kunnen meedenken en daarnaast kan de ARO tijdens vergaderingen zaken inbrengen die betrekking hebben op het Cibap.

Wilt u contact opnemen met de ARO, dan kan dat via het volgende e-mailadres: aro@cibap.nl 
Heeft u interesse om lid te worden? Dan kunt u dit mailen naar de ARO. De ARO bestaat altijd uit vijf tot zeven leden, die een afspiegeling vormen van alle onderwijslagen binnen het Cibap.

codes & regelingen

Klachtenregeling
Als onderwijsinstelling proberen wij studenten zoveel mogelijk tot hun recht te laten komen. Toch kan het voorkomen dat een student en/of de ouders onvrede hebben over een voorval of bepaalde situatie op het Cibap. Daarvoor hebben wij een Klachtenregeling.

Integriteitscode
Het Cibap heeft een integriteitscode opgesteld. Deze code vormt een leidraad voor gedrag van zowel onze organisatie als geheel, als het gedrag van onze individuele medewerkers. Hoe gaan we met elkaar om en hoe gedraag je je ten opzichte van elkaar? In de code staan regels. Die regels gelden voor iedereen die bij het Cibap werkt.

Klokkenluidersregeling
Het Cibap heeft een klokkenluidersregeling. In deze regeling staat het proces beschreven bij het melden van een misstand.

Onderwijs- en examenregeling (OER)
De inrichting van ons onderwijs en zaken rondom examinering zijn beschreven in de OER. Onderstaand staat de OER per niveau.

OER Cibap niveau 4
Onderwijs- en examenregeling niveau 4

OER Cibap niveau 3
Onderwijs- en examenregeling niveau 3

 

Meldcode
In het kader van de Wet verplichte meldcode hebben instellingen de plicht om te beschikken over een meldcode die aan de wettelijke eisen voldoet en om de kennis en het gebruik van de meldcode binnen de eigen organisatie te bevorderen. In de meldcode staat hoe en of professionals moeten ingrijpen bij het signaleren of vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling.

organisatiestructuur

Organisatiestructuur
Klik hier om de organisatiestructuur van het Cibap te bekijken.

Raad van Toezicht
Het Cibap legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht van het Cibap bestaat uit de volgende leden:

 • De heer H. Robben (voorzitter) – Burgemeester Gemeente Wierden
 • De heer G.A.W.M. Derks – Directeur Derks schilders in Grave
 • De heer H.J. van Keulen – Geassocieerd adviseur Lysias Consulting Group van Van Keulen Interim-management & advies
 • De heer M.W. Kornegoor – Marketing & Communicatie Manager van de W&G Groep
 • De heer F. Markerink – Directeur Organisatieadviesbureau IJsselvliet
 • Mevrouw E. Zandveld – Business controller BMA Ergonomics BV in Zwolle
 • Mevrouw A. Vrolijk-de Mooij – Directeur-bestuurder Stadkamer

historie

Het Cibap kent als vakschool een historie van ruim 60 jaren. In 1955 ontstond de Christelijke Nationale Schildersschool (CNS) in Zwolle op initiatief van De Christelijke Schilderspatroonbond, De Christelijke Hout- en Bouw Bedrijfsbond en De vereniging van Christelijke leraren en leraressen bij het Nijverheidsonderwijs. Zij stelden als doel niet alleen goede ambachtslieden te vormen, maar ook goede zakenlieden, die op de hoogte zijn van moderne bedrijfsvoering. Dit doel is nog steeds van toepassing op het huidige Cibap.

In 1958 verhuisde de school naar het gebouw aan de Katwolderweg. Daarnaast nam het Cibap in 1980 het gebouw aan de Esdoornstraat in gebruik. In 1995 ging het Cibap vanaf de Katwolderweg over naar haar pand aan de Zwartewaterallee 10 in Zwolle; hier is het Cibap nog steeds gehuisvest. In 1990 veranderde de CNS haar naam in CIBAP, dat stond voor: Christelijk Instituut Bescherming Afwerking en Presentatietechnieken. In 2009 zijn het logo en de huisstijl van het Cibap grondig gewijzigd en daarbij is ook de naamstelling iets veranderd. Cibap is niet meer een afkorting, maar een naam. Cibap vakschool is een begrip!

Vanaf 2009 tot en met 2011 hebben er verschillende verbouw- en nieuwbouwactiviteiten plaatsgevonden waardoor het gebouw aan de Zwartewaterallee in juni 2011 opnieuw is geopend, met een geheel nieuwe inrichting en studielandschappen voor de verschillende opleidingen. Alle lessen vinden nu plaats aan de Zwartewaterallee. Aan de Esdoornstraat is in samenwerking met anderen de creatieve coöperatie opgericht.

Het onderwijsaanbod van het Cibap is in de loop der jaren meegegroeid. De school begon met het onderwijzen in schilderen en ondernemen. Vanuit daar is het aanbod uitgebreid met een esthetische en chemische kant. In 1978 is de school uitgebreid met een afdeling etaleren en standbouw en in 1990 is de afdeling reclame toegevoegd.

bestuursverslag, strategie en kwaliteit

Bestuursverslagen
Klik op de link  bestuursverslag 2017 om ons bestuursverslag te openen als pdf.

Bestuursverslag 2016
Bestuursverslag 2015
Bestuursverslag 2014
Bestuursverslag 2013

Kwaliteitsagenda
Cibap Kwaliteitsagenda 2019-2022

Strategie
Bekijk ook ons toekomstboek 2020: