Cibap » over ons » alles over Cibap

alles over Cibap

missie, merkverhaal, waarden

Missie

Cibap is de toonaangevende vakschool voor ontwerpers, die iedereen die bij ons studeert of werkt uitdaagt vanuit eigen creativiteit en vakmanschap verantwoordelijkheid te nemen voor een duurzame toekomst

Merkverhaal

Wie zijn wij?
Cibap is de plek waar creatieve talenten hun ideeën, kennis en vaardigheden ontwikkelen om bij te dragen aan de wereld van morgen. We willen meer dan opleiden voor diploma’s; we willen dat onze studenten hun eigen weg kunnen vinden en hun dromen kunnen najagen. Professionals bedienen we, vanuit Cibap Next, met een groeiend aanbod van modules en trainingen.    
We ervaren een tijd vol verandering, onderweg naar een nieuw tijdperk. We zitten niet stil; we willen die verandering vormgeven. Elke dag zoeken we daarom naar nieuwe manieren om betekenisvol te blijven voor onze studenten, onze medewerkers en onze omgeving. De aanpassingen van ons onderwijs op technologische ontwikkelingen en de overgang naar circulair ontwerpen zijn daarbij onze inhoudelijke speerpunten. Zo ontstaan nieuwe vormen van vakmanschap, naast die waar we al jaren goed in zijn.

De overgang naar een nieuw tijdperk zit boordevol kansen voor ontwerpers, maar brengt ook druk en onzekerheid met zich mee. De komende jaren maken we daarom met elkaar de overstap richting positieve gezondheid: bij Cibap kom je in je kracht, mag je er zijn en voel jij je thuis. We geloven dat dat de basis vormt om je te ontwikkelen en met vertrouwen de toekomst in te gaan als wendbare professional.

Al deze ambities vind je terug in ‘Strategie 2023-2027’. Ons doel ligt niet in de verandering zelf,  ons doel is om Cibap voor onze studenten, deelnemers, onszelf en de wereld om ons heen blijvend betekenisvol te laten zijn. Zo passen we ons telkens aan, al 70 jaar lang.

Waarden

 

vakmanschap

‘Wat we bedenken kunnen we maken’

Naast het bedenken van oplossingen willen we onze studenten alle bagage meegeven om de ideeën ook goed uit te voeren. Daarmee kunnen ze na hun opleiding goed aan het werk of hebben ze een stevige basis voor een vervolgopleiding.

creativiteit

‘Anders kijken brengt nieuwe oplossingen’

Om nieuwe oplossingen te vinden voor vorm of inhoud moet je anders kijken dan tot nu toe is gedaan. We leren onze studenten om vraagstukken op een originele manier te benaderen.

inclusiviteit

‘Voel je thuis, voel je vrij’

Bij Cibap zorgen we ervoor dat iedereen zich welkom en thuis voelt. Het maakt niet uit wie of wat je bent. Met zelfvertrouwen kan iedereen de vleugels uitslaan en zich vrij ontwikkelen. Om zo betekenisvol te kunnen zijn


omgevings-bewustzijn

‘Nieuwsgierig, met aandacht voor morgen’

We zijn nieuwsgierig naar onze omgeving. We luisteren naar de voortdurend veranderende behoeften in de maatschappij en de creatieve industrie. Want zo kunnen we vormgeven voor morgen: in, voor en mét die omgeving.

 

medezeggenschap

Cibap heeft verschillende organen die medezeggenschap hebben. We hebben een Ondernemingsraad, een Studentenraad en een AdviesRaadOuders.

Ondernemingsraad
Bij onze vakschool als publieke instelling ligt de verantwoordelijkheid voor beslissingen die de organisatie betreffen bij het bestuur, namelijk het directieteam onder voorzitterschap van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het handelen van het bestuur. De Ondernemingsraad toetst de besluitvorming, doet voorstellen en heeft advies- of instemmingsrecht. Via de Ondernemingsraad heeft zo de hele organisatie medezeggenschap in het beleid.

De ondernemingsraad bestaat uit zeven medewerkers, welke door verkiezingen in de raad zijn gekomen voor een periode van vier jaar.

Studentenraad
Door de nieuwe wet WMEB voor de medezeggenschap op mbo-scholen is de medezeggenschap veranderd. Er is een aparte medezeggenschap voor de studenten tot stand gekomen. Deze Studentenraad (SR) heeft zowel adviserende als instemmende bevoegdheden. De SR heeft hierdoor invloed op de beleidsbeslissingen van het College van Bestuur van Cibap.

Wij hebben een Studentenraad van acht studenten op onze vakschool. Iedere opleidingsrichting is met minimaal 1 student vertegenwoordigd. Wilt u contact opnemen met de SR, dan kan dat via het volgende e-mailadres: sr@cibap.nl.

Adviesraad Ouders
Voor de vakscholen is er geen verplichting om een ouderraad in te stellen. Wij vinden de inbreng en het meedenken van ouders belangrijk voor de kwaliteit van de opleidingen van onze vakschool. Daarom hebben we een AdviesRaadOuders (ARO) ingesteld. De leden worden geïnformeerd over beleid waarover zij kunnen meedenken en daarnaast kan de ARO tijdens vergaderingen zaken inbrengen die betrekking hebben op Cibap.

Wilt u contact opnemen met de ARO, dan kan dat via het volgende e-mailadres: aro@cibap.nl 
Heeft u interesse om lid te worden? Dan kunt u dit mailen naar de ARO. De ARO bestaat altijd uit vijf tot zeven leden, die een afspiegeling vormen van alle onderwijslagen binnen Cibap.

codes & regelingen

Klachtenregeling
Als onderwijsinstelling proberen wij studenten zoveel mogelijk tot hun recht te laten komen. Toch kan het voorkomen dat een student en/of de ouders onvrede hebben over een voorval of bepaalde situatie op Cibap. Daarvoor hebben wij een klachtenregeling.

Integriteitscode
Cibap heeft een integriteitscode opgesteld. Deze code vormt een leidraad voor gedrag van zowel onze organisatie als geheel, als het gedrag van onze individuele medewerkers. Hoe gaan we met elkaar om en hoe gedraag je je ten opzichte van elkaar? In de code staan regels. Die regels gelden voor iedereen die bij Cibap werkt.

Klokkenluidersregeling
Cibap heeft een klokkenluidersregeling. In deze regeling staat het proces beschreven bij het melden van een misstand.

Onderwijs- en examenregeling (OER)
De Onderwijs- en Examenregeling van Cibap bestaat uit drie onderdelen. De studiegids, inclusief het examenplan voor de gekozen opleiding en het examenreglement, staat gepubliceerd op studiegidsen.cibap.nl.

Meldcode
In het kader van de Wet verplichte meldcode hebben instellingen de plicht om te beschikken over een meldcode die aan de wettelijke eisen voldoet en om de kennis en het gebruik van de meldcode binnen de eigen organisatie te bevorderen. In de meldcode staat hoe en of professionals moeten ingrijpen bij het signaleren of vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling.

organisatiestructuur

Raad van Toezicht

Cibap legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht van Cibap bestaat uit de volgende leden:

  • Mevrouw F. den Boer (voorzitter) – Directeur Centrum voor Wetenschap en Cultuur Universiteit Utrecht
  • De heer M.W. Kornegoor – Marketing & Communicatie Manager bij W&G Brinkhorst
  • De heer F. Markerink – Directeur
  • De heer S. van den Dries – Directeur Doop
  • Mevrouw E. Zandveld – Groupcontroller MercachemSyncom
  • Mevrouw A. Vrolijk-de Mooij – Directeur-bestuurder Stadkamer
  • Mevrouw J. Mens – Adviseur en procesbegeleider in het onderwijs


College van Bestuur

  • Désirée Majoor (voorzitter)
  • Bart Schouten

 

Managementteam

Rob Blaauwbroek > Bedrijfsvoering – Control – AVG
Yasemin Üzüm > Ontwerp & Vakmanschap, Werkplaatsen en Taal & Rekenen
John Scherrenburg  Ontwerp & Media, Ontwerp & Productie en Fase 4
Arnold Sterk > Ontwerp & Ruimte, ICBD, Bachelor Visual Communicatie en Cibap Next
Geke Goldsteen > Fase 1

 

Secretariaat
Het College van Bestuur en directieteam is bereikbaar via het secretariaat door te mailen naar secretariaat@cibap.nl of door te bellen naar 038 454 69 44.

Marieke Haanstra
Sandra Peelen

historie

Cibap kent als vakschool een historie van ruim 60 jaren. In 1955 ontstond de Christelijke Nationale Schildersschool (CNS) in Zwolle op initiatief van De Christelijke Schilderspatroonbond, De Christelijke Hout- en Bouw Bedrijfsbond en De vereniging van Christelijke leraren en leraressen bij het Nijverheidsonderwijs. Zij stelden als doel niet alleen goede ambachtslieden te vormen, maar ook goede zakenlieden, die op de hoogte zijn van moderne bedrijfsvoering. Dit doel is nog steeds van toepassing op het huidige Cibap.

In 1958 verhuisde de school naar het gebouw aan de Katwolderweg. Daarnaast nam Cibap in 1980 het gebouw aan de Esdoornstraat in gebruik. In 1995 ging Cibap vanaf de Katwolderweg over naar haar pand aan de Zwartewaterallee 10 in Zwolle; hier is Cibap nog steeds gehuisvest. In 1990 veranderde de CNS haar naam in CIBAP, dat stond voor: Christelijk Instituut Bescherming Afwerking en Presentatietechnieken. In 2009 zijn het logo en de huisstijl van Cibap grondig gewijzigd en daarbij is ook de naamstelling iets veranderd. Cibap is niet meer een afkorting, maar een naam. Cibap vakschool is een begrip!

Vanaf 2009 tot en met 2011 hebben er verschillende verbouw- en nieuwbouwactiviteiten plaatsgevonden waardoor het gebouw aan de Zwartewaterallee in juni 2011 opnieuw is geopend, met een geheel nieuwe inrichting en studielandschappen voor de verschillende opleidingen. Alle lessen vinden nu plaats aan de Zwartewaterallee. Aan de Esdoornstraat is in samenwerking met anderen de creatieve coöperatie opgericht.

Het onderwijsaanbod van Cibap is in de loop der jaren meegegroeid. De school begon met het onderwijzen in schilderen en ondernemen. Vanuit daar is het aanbod uitgebreid met een esthetische en chemische kant. In 1978 is de school uitgebreid met een afdeling etaleren en standbouw en in 1990 is de afdeling reclame toegevoegd.